Pogoji poslovanja

1. Sklepanje Pogodbe

Med stranko in organizatorjem obstaja zavezujoča pogodba, z ustno ali pisno registracijo (tj.. rezervacijo strank), za katero lahko aktivnosti izvaja Soča flow ali katero od njihovih podjetij. Z rezervacijo kupec potrjuje splošne pogoje poslovanja kot del pogodbe med njim in organizatorjem.

2. Predmet Sporazuma

Organizator prevzame odgovornost za zagotavljanje zahtevane storitve, kot je opisano v oglasih in / ali v potrditvenem nalogu. Razširitve storitev se je mogoče dogovoriti v posvetovanju z organizatorjem. Morebitne nastale dodatne stroške krije stranka.

3. Cene

Aktualne cene ponujenih aktivnosti so razvidne iz aktualnih oglasov in objav organizatorja. Cene so vedno navedene na osebo v evrih in vključujejo zakonsko določen davek na vrednost. Cene so lahko podvržene spremembam.

4. Pogoji Plačila
  • Če bivate v Kobaridu ali neposredni bližini , lahko plačilo opravite neposredno v poslovalnici Soča flow agencije.
  • Sprejemamo gotovino, kartice ali bančna nakazila.
  • Če rezervirate za skupino 10 ali več ljudi, prejmete popust.
  • Predplačilo za skupine – 50% celotne cene. Preostanek je treba plačati na dan dejavnosti z gotovino, kartico ali bančnim nakazilom.

V primeru nepravočasnega plačila si organizator pridržuje pravico, da zavrne dejavnost ali odstopi od pogodbe.

5. Sprememba ali odpoved s strani stranke

Odpoved pogodb mora biti v pisni obliki. Odpovedi so veljavne samo po posvetovanju z organizatorjem in pridobitvi njihovega soglasja. Vsi prejeti dokumenti (potrditev, vstopnice, kuponi ipd.) Morajo biti priloženi k odpovedi in vrnjeni.

V primeru popolne odpovedi, se v primeru skupinske rezervacije, kar pomeni deset oseb ali več, pogodbeni stranki zaračuna naslednji odstotek stroškov aranžmaja:

7 dni pred začetkom aktivnosti 50%.

2 dni pred začetkom, na dan začetka dejavnosti ali v primeru neprihoda 100%

V primeru delne odpovedi skupinske rezervacije (zmanjšanje števila udeležencev na manj kot deset) ima agencija pravico spremeniti cene v prvotne.

Sprememba datuma aktivnosti do enega dneva pred aktivnostjo ima dodatek k plačilu 10 eur/osebo. V kolikor se datum spremeni na dan aktivnosti, se zaračuna dodatek 20 eur/osebo. Če kupec zaradi poznega prihoda ne more sodelovati v dejavnosti ali je zaradi tega razloga potovanje odpovedano: se zaračuna 100% cene. Če zaradi poznega prihoda lahko sodeluje le omejeno število ljudi, vračila denarja ni.

6. Umik organizatorja od aktivnosti
6.1 Najmanjše število udeležencev

Pri vseh aktivnostih obstaja minimalno število udeležencev (običajno je potrebno od 2 do 4 udeležence, odvisno od aktivnosti). Če minimalno število ni doseženo, lahko organizator odpove aktivnost do enega dne pred datumom aktivnosti brez nadomestila.

6.2 Odpoved pred začetkom aktivnosti

Organizator lahko dejavnost prekliče, v kolikor mu stranka z dejanji oziroma izmikanjem poda razloge za to. Organizator si predvsem iz varnostnih razlogov primeru višje sile iz narave oziroma zaradi slabega vremena in ekstremnih pogojev pridržuje pravico aktivnost odpovedati. Vplačana vsota bo strankam v tem primeru povrnjena.

7. Pogoji udeležbe, obveznosti udeleženca

Za sodelovanje pri vseh dejavnostih je potrebno dobro zdravje stanje. Udeleženci so dolžni obvestiti organizatorja o morebitnih zdravstvenih težavah. Udeleženci v nobenem primeru ne smejo sodelovati v dejavnostih, če so pod vplivom alkohola, mamil, psihiatričnih zdravil ali podobnih snovi. Udeleženci so dolžni izpolniti pogoje sodelovanja in se strinjajo, da bodo dosledno upoštevali navodila organizatorja, vodnikov, vodje aktivnosti in pomočnikov. Če pogoji sodelovanja niso izpolnjeni ali če se navodila ne upoštevajo, si organizator pridržuje pravico, da prepove udeležbo.

Organizator zavrača vso odgovornost v primeru nesreče zaradi neupoštevanja varnostnih navodil, ki jih dajejo vodniki. Organizator zavrača vso odgovornost v primeru izgube ali kraje opreme, razen osebnih zadev, zaupanih organizatorju med spustom.

Organizator zavrača vso odgovornost, če se izgubi osebni material, ki ga stranka nosi na čolnu.

8. Zavarovanje

Stranke s strani organizatorja niso zavarovane. Udeleženci so si dolžni zagotoviti zadostno zdravstveno in nezgodno zavarovanje (vključno s športnim kritjem).

9. Pritožbe

Če dejavnost vodi do pritožb ali škode, je to treba nemudoma pisno sporočiti vodji dejavnosti (tj. izvajalcu dejavnosti) in slednje, mora biti pisno potrjeno tudi s strani odgovornega vodiča. Vendar vodja dejavnosti nima pravice do priznanja zahtevkov in pisna potrditev ne sme imeti vpliva na priznanje o napačnem ravnanju. Izvajalec aktivnosti se bo trudil in naredil vse možno, da situacijo popravi. V kolikor se situacija ne reši oziroma izid le-te ne bo primeren, lahko stranka vsa svoja opažanja in pritožbe naslovi na organizatorja znotraj prvih štirih tednov od zaključka aktivnosti. Pritožbi udeležencev mora biti priložena potrditev izvajalca dejavnosti / vodje dejavnosti in drugi ustrezni dokazi. V primeru zapoznelih pritožb ali pritožb z opustitvami med aktivnostjo ali z zamudo pri predložitvi zahtevkov pri agenciji, se vse pritožbe štejejo za brezpredmetne.

10. Odgovornost

Odškodninski zahtevki do organizatorja ali pomočnikov so izključeni, če škoda ni nastala iz malomarnosti ali namerno. Organizator je pooblaščen, da ima asistente ali pokliče tretje osebe, da nudijo svoje profesionalne storitve/pomoč.

Če organizator zakonito prenese izvedbo aktivnosti na tretjo osebo, organizator ni odgovoren za dejanja tretjih oseb ali zanemarjanje med izvajanjem dejavnosti.

Organizator ne bo odgovoren za škodo, ki nastane zaradi dejanj ali zanemarjanja vodje dejavnosti, če to ravnanje ne sodi v pogodbeno odgovornost; zaradi drugih dejanj, drugih udeležencev, naravnih pojavov, uradnih predpisov itd. ali škode, ki nastane zaradi zapoznelega prihoda na izhodišče dejavnosti.

Za neposlušnost in malomarnost udeležencev med aktivnostjo organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti.

11. Veljavno pravo in področje pristojnosti

Za pogodbeno razmerje se izključno uporablja slovensko pravo, razen mednarodnega sporazuma. Stranke se strinjajo, da je izključno zakonito prebivališče Gradnikova 5, 5220 Tolmin.

Organizator je vendarle pooblaščen za vložitev zahtevka v zakonito prebivališče stranke.

Če je ena ali več določb teh splošnih pogojev poslovanja neučinkovita in/ali nepopolna, bo klavzula, ki je najbližje pravnemu pravilu, nadomestila neveljavno in/ali nepopolno klavzulo. Neučinkovitost in/ali nepopolnost ene klavzule ne vpliva na učinkovitost drugih klavzul.